ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )

 • ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ
 • นายกรกต กลิ่นเดช
 • นางสาวณัฐธยาน์ วรกาล
 • นางสาวน้ำฝน อำไพบูลย์
 • นางสาวชนนิกานต์ กวาวสิบสอง
 • นางสาวรัชนี วนาบุปผา
 • นางสาวภานุมาศ เคหะลุน
 • นางสาวทัศนีย์ ดารินทร์
 • นางสาวรัตนา กาวีเมือง
 • นางสาวพรนภัส ใหญ่วงค์
 • นางสาวอมรรัตน์ จิรนันทนุกุล
 • นางสาวศิริพร เปรมปรีดิ์
 • นางสาววรวรรณ ครุฑหุ่น
 • นางดาวใจ มหาศาลพิพัฒน์
 • นางสาวณัฐนิช เทกัณฑ์
 • นางวรรณลิสา ไวรักษ์
 • นางสาววรรณพร นันทิใจ
 • นางสาวพิมพ์ประภา พลเหิม
 • นางสาวรณิดา รักธรรม
 • นางสาวชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล
 • นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์งิ้ว
 • ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ โพธิ์พันธ์
 • นายสมเกียรติ โทอ่อน
 • นางสาวปาริณี กลิ่นหอม
 • นายสกชาติ วินิตกฤษฎา
 • นางกัณฐิกา ยาโนยะ