รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

โรงเรียน : โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2