อบรม” การพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Apps for Education (Google Sites) เพื่อใช้ในการเสนอผลงาน ว9 (PA)”

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Apps for Education (Google Sites) เพื่อใช้ในการเสนอผลงาน ว9 (PA)” โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โดยคุณครูสมเกียรติ โทอ่อน เป็นวิทยากรเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำเว็ปไซต์ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสามารถบูรณาการนำผลงานในการพัฒนาตนเองไว้บนเว็ปไซต์ของตัวเองได้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับแบบการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (pa) ในอนาคตโดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่านและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4