ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ่แบบ 318 ล. / 55 – ข ( ในเขตแผ่นดินไหว ) จำนวน 1 หลัง นั้น

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพิพัฒน์ คอนชันแทนท์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,186,000.00 บาท ( ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง