เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำภอพบพระ จังหวัดตาก พร้อมทั้งแนวทางการป้องการการแพร่เชื้อ โดยจัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อมิให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยให้มีการปฏิบัติด้านสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด การเข้ารับการฉีดวัคซีน ของคณะครู นักเรียน เพื่อให้การเปิดภาคเรียนมีความปลอดภัย ให้เกิดกับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา