อบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรอำเภอพบพระ เป็นวิทยากร การบรรยาย พรบ.จราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การใช้สัญลักษณ์ด้านการจราจร การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรีนป่าไม้อุทิศ 4 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด