กำหนดการรับนักเรียนหอพักเข้าเป็นนักเรียนพักนอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565

ประกาศจากงานหอพักนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ได้มีกำหนดการรับนักเรียนหอพักเข้าเป็นนักเรียนพักนอนในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งจะจำกัดให้นักเรียนอยู่ในพื้นที่หอพักได้ไม่เกิน ๑๔๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทางหอพักจึงสามารถรับนักเรียนเข้าพักได้อีกเพียง ๕๐ คนเท่านั้น โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชาย ๒๐ คน นักเรียนหญิง ๓๐ คน เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รายละเอียดตามประกาศแจ้งนี้ ***ศึกษารายละเอียดตามที่ประกาศนี้***