ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ครั้งที่ 4/2565 โดยการประุชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งในการนี้ ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้เป็นตัวแทนอำเภอพบพระ ในการนำเสนอการร่วมมือแก้ปัญหา Larning Loss หรือการเรียนรู้ที่ถดถอย ซึ่่งทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Project Approach และ Project Based Learning.