กิจกรรมอบรมจราจรให้กับทีมงานสภานักเรียน ปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจราจรให้กับทีมงานสภานักเรียน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอพบพระ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย