ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ” ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 “

##ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ” ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ” โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนดูและศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์ และประโยชน์ของตนเองให้ชัดเจนและต้องอยู่ในมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามรายละเอียดแจ้งไว้ในประกาศ เพื่อเข้าทดสอบ