การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ด้วยโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 224 รายการ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียดและคุณลักษณะตามที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 กำหนดโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง