ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้มีหนังสือเชิญชวนโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก นั้นการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 224 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนานาภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,601,666.00 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565ลงนาม นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4