ต้อนรับครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูให้การต้อนรับครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 10 ท่านได้แก่

  • น.ส.สุภาวดี กุสุโมทย วิชาเอกสังคมศึกษา
  • น.ส.รณิดา รักธรรม วิชาเอกชีววิทยา
  • น.ส.นำ้ฝน อำไฟบูลย์ วิชาเอกประถมศึกษา
  • น.ส.ณัฐธยาน์ วรกาล วิชาเอกประถมศึกษา
  • น.ส.วรรณพร นันทิใจ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • น.ส.ชนิกานต์ กวางสิบสอง วิชาเอกภาษาไทย
  • นายกรกต กลิ่นเดช วิชาเอกภาษาไทย
  • น.ส.สิรินดา ขาวแก้ว วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • นายทักษ์กวินท์ รชาอนันต์สกุล วิชาเอกจิตวิทยาและการเเนะแนว
  • น.ส.จุฑารัตน์ จันทร์งิ้ว วิชาเอกคอมพิวเตอร์