กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น ม.1- ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพนักเรียนใหม่ให้รู้จักกฏระเบียบภายในของโรงเรียน มีการจัดฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด