กำหนดการรับนักเรียนเข้าหอพักนอน

ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ เรื่อง กำหนดการรับนักเรียนเข้าหอพัก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ตามที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จะได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นี้ ในการนี้ทางหอพักนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จึงได้มีกำหนดการรับนักเรียนหอพักกลับเข้าพักในสถานศึกษา ตามวันและเวลาดังกล่าวและขอให้นักเรียนที่จะเข้าพักตามที่ได้รับสิทธิ์ไว้แล้ว ขอให้ดูรายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด