อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมการพัฒนาตนเอง สู่การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์การประเมิน ว.9 อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด