เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารในเขตอำเภอพบพระ

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารในเขตอำเภอพบพระเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และนางเมตตา แสวงลาภ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช และนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศร่วมมอบนโยบาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสุทิน แก้วพนา ได้มาพบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กับผู้บริหาร คณะครูในอำเภอพบพระ ท่านได้ชื่นชม สพป.ตาก เขต 2 และสถานศึกษาในอำเภอพบพระที่มีความพร้อมในการเปิดเรียนเป็นอย่างดี