ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่านและคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน พร้อมแนะนำรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่านและครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้ง 10 คน จากนั้นรับฟังแนวทางกฎระเบียบ วินัยงานปกครองของโรงเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานหอพัก งานวิชาการ การวัดและประเมินผล งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จากนั้นผู้ปกครองเข้าพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนของนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด