ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.เชียงราย

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) โดยมีผช.โสภาพร ทะโพนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมไปถึงการใช้ระบบ School Master ในสถานศึกษาและทีมงาน คณะครู ทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆในรูปแบบ Walk Rally เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำให้แก่นักเรียน ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง