ศึกษาดูงานกิจกรรมปลูกข้าวไร่ของชนเผ่าม้ง

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้มอบหมายให้ครูศราวุธ ปิจนันท์ หัวหน้างานรักษ์กัญชง รักษ์ภูมิปัญญาได้พานักเรียนแกนนำกลุ่มรักษ์กัญชง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวไร่ของชนเผ่าม้ง ภายใต้โครงการสถานศึกษาพอเพียง ณ แปลงเกษตรโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ขอขอบคุณท่านผอ.นพพร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ที่ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้เข้าร่วมปลูกข้าวไร่และเก็บข้อมูลการปลูกข้าวไร่กับปราชญ์ชาวบ้านและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมภาษณ์ท่านรองสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวไร่ของชนเผ่าม้ง ซึ่งการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)ในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข