อบรมการเรียนรู้และการเขียนแผนเชิงบูรณาการ

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการเขียนแผนเชิงบูรณาการ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.น้ำเพชร นาสารีย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูให้สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด