ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการ

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้ให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ที่ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ทางโรงเรียนได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา(ช่างไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning:PBL)ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการนักเรียนพักนอน การส่งเสริมความสามารถพิเศษ ความเป็นเลิศหุ่นยนต์อัจฉริยะ ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่มาให้กำลังใจคณะทำงานโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 มา ณ โอกาสนี้