อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนานวัตกรรมจากกัญชง

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้มอบหมายให้นางนีรชา ทับประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวสาธนี พรมวงศ์และนางวณิสา ถิ่นทัพไทยพร้อมด้วยนักเรียนจำนวน 5คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนานวัตกรรมจากกัญชงบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้ง อ.พบพระ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ของม.นอร์ทเทิร์นตาก โดยในการนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติพันธ์ม้ง โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการปักผ้าม้ง และมีการลงปฏิบัติในสถานที่จริง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์และกลุ่มจิตอาสาร่วมใจพัฒนาผ้าทอใยกัญชง ซึ่งภายในกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้