การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรัก(ษ์)ภาษาไทย

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ ในนามประธานกลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์ และว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ประจำอำเภอพบพระ ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันเรียงความ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ โดยมีตัวแทนนักเรียนในกลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย