เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูที่ปรึกษาและครูผู้ดูแลหอพัก ได้ดำเนินการตามโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2565 โดยแบ่งเป็นสายดังนี้ สายที่ 1 สายแม่ละเมา รองนีรชา ทับประดิษฐ์และทีมงานครูที่ปรึกษา สายที่ 2 สายบ้านอุ้มเปี้ยม แม่กลองน้อย แม่กลองใหญ่รองณฐวรรฏ เพียงสุวรรณ์และทีมงานครูที่ปรึกษา สายที่ 3 สายปางวัว สามยอดดอย บ้านป่าแขม รองสุพัฒนา ทวีเดชและทีมงานครูที่ปรึกษา ซึ่งมีการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย