กิจกรรมทักษะการแสดงด้านดนตรีและนาฏศิลป์ (ค่ายคีตนาฏยดุริยางค์)

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 มอบหมายให้นางนีรชา ทับประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายดนตรี-นาฏศิลป์ (ค่ายคีตนาฏยดุริยางค์)ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการแสดงด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีคณะวิทยากรและคณะครูเป็นผู้สอนและควบคุม ดูแลเพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ภายในกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการด้วยความเรียบร้อย