นิเทศการสอนของนางสาวโศจิรัตน์ แซ่ย่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกนาฏศิลป์

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยครูจารุณี พฤกษ์เจริญ ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์สุนิษา สุกิน (อาจารย์จิ๊ก) อาจารย์นิเทศ ได้มานิเทศการสอนของนางสาวโศจิรัตน์ แซ่ย่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อกำกับติดตามและให้กำลังใจพร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการสอนของนักศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติมานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้