กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา)

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันเข้าพรรษาโดยมีการถวายเทียน และผ้าป่าสามัคคีจากทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ณ สำนักสงฆ์เจริญธรรมพัฒนาจิต ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ยึดมั่นดำรงอยู่ตลอดไป กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการด้วยความเรียบร้อย