ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)นำโดยนายจรัญ อ๊อดทรัพย์ รองผู้จัดการโรงเรียน นางสคราญจิตร ศิริญญามาศ ที่ปรึกษาหมวดภาษาอังกฤษและคณะครูชาวต่างชาติ ที่ได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ซึ่งทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ได้แบ่งจุดการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสภาพจริง เป็น 5 จุด คือ ช่วงชั้นอนุบาลจนถึงช่วงชั้นที่4 ซึ่งจะมีครูภาษาอังกฤษเป็นผู้บรรยายรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนให้คณะครูชาวต่างชาติทุกท่านได้รับฟัง โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย