ประกาศกำหนดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เรื่องกำหนดการรับใบงาน/แบบฝึกหัด และการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564)
การมารับใบงานในสัปดาห์ที่ 3 นี้ ให้นักเรียนมารับใบงานในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564