การประชุม แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นางนีรชา ทับประดิษฐ์ นางจารุณี พฤกษ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ นางสาวสุพิศ ศรีบัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล และนายปกรณ์ พูนใจสม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)