กิจกรรมเปิดเรียนในสัปดาห์ที่ 4 ในรูปแบบ “Block course”

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4 นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารับใบงาน (On Hand) และในระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอน (Online) ในรูปแบบ “Block course” ในสัปดาห์นี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักตามตารางเรียน เรียนผ่าน Google meet และ Google classroom