ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา การสร้างอาคารหลังใหม่

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป นายณฐวรรฏ เพียงสุวรรณ์ นายอนุวัฒน์ มณฑาทิพย์ และคณะครู ได้ประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้น เนื่องจากทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันปีงบประมาณ 2565-2566) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55 -ข ในเขตแผ่นดินไหว วงเงินทั้งสิ้น 24,200,000 (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)