เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล./๕๕-ข (เขตแผ่นดินไหว)