การประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน 4 ฝ่าย ได้จัดการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โดยมีนายปรีชา อย่างยอดเยี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และปรึกษาหารือถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )