โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ให้สนับสนุนโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดตาก โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก อาทิเช่น การศึกษาข้อมูลต้นไม้ การเขียนชื่อทางพฤกษศาสตร์ของต้นไม้ และการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ เป็นต้น
ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ขอขอบพระคุณทางวิทยากรที่ให้ความรู้เป็นอย่างสูง จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนต่อไป