โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางนีรชา ทับประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการบริหารงานฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์โรงเรียน โดยมี ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เป็นประธานกล่าวเปิด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียนที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนในอนาคต
โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดชุมนุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้น และได้รับความร่วมมือจากนักเรียนคณะครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด