กำหนดการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โดมเคียงดอยโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4