โครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งสร้าง 3 ดี พัฒนา 3 ด้าน “คนดี พลเมืองดี อาชีพดี”

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งสร้าง 3 ดี พัฒนา 3 ด้าน “คนดี พลเมืองดี อาชีพดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ตั้งแต่การดูแล ให้อาหาร และเก็บไข่มาขายเพื่อสร้างรายได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียน และชุมชนได้ซื้อไข่ไก่ที่มีคุณภาพ ราคา 85 บาทต่อแผง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชุมชมและนักเรียนต่อไป