ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 กำหนดการรับนักเรียนเข้าหอพักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เรื่อง กำหนดการรับนักเรียนเข้าหอพักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส แจ้งให้นักเรียนที่ประสงค์เข้าพัก ให้ทำหนังสือยินยอมและมอบนักเรียนเข้าหอพักนอนโดยดาวน์โหลดเอกสารใต้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ดาวน์โหลด : หนังสือขออนุญาตนำนักเรียนเข้าพักในหอพัก