กำหนดการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 -14 มกราคม 2565)

ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เรื่องการกำหนดการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และกำหนดการับใบงาน/แบบฝึกหัด/และการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 10 – 11 (ระหว่างวันที่ 4 -14 มกราคม 2565)