ประชุมสร้างความเข้าใจและปรึกษา ครูผู้สอนสายมัธยมปลาย

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยนางนีรชา ทับประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมคณะครูผู้สอนในสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างความเข้าใจและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ต่อไป