ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ติดหลักฐานการจ่าย ( PDF ) – ( WORD )
 • ที่ติดใบเสร็จ ปั้มน้ำมัน ( PDF ) – ( WORD )
 • แนบใบสำคัญติดใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม ( PDF ) – ( WORD )
 • บันทึกข้อความ ขอส่งใช้เงินยืม ( PDF ) – ( WORD )
 • บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ ( PDF ) – ( WORD )
 • บันทึกข้อความขอยืมเงิน ( PDF ) – ( WORD )
 • บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว ( PDF ) – ( WORD )
 • บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินตามโครงการ ( PDF ) – ( WORD )
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แบบ 8078 ส่วนที่ 1 ( PDF ) – ( WORD )
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( PDF ) – ( WORD )
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน_แบบ บก.111 ( PDF ) – ( WORD )
 • ใบสำคัญรับเงิน ( PDF ) – ( WORD )
 • สัญญายืมเงิน ( PDF ) – ( WORD )
 • หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 ( PDF ) – ( WORD )
 • ติดหลักฐานการจ่าย ( PDF ) – ( WORD )
 • ที่ติดใบเสร็จ ปั้มน้ำมัน ( PDF ) – ( WORD )
 • แนบใบสำคัญติดใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม ( PDF ) – ( WORD )

 • แบบคำร้องขออนุญาต-ใบลา
 • แบบคำร้องขออนุญาต-เปลี่ยนชื่อ-สกุล (งานทะเบียน)
 • แบบคำร้องขออนุญาต-ขอใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียน (ระบบออนไลน์)
 • แบบคำร้องขออนุญาต-แก้ไขผลการเรียน
 • แบบคำร้องขออนุญาต-ขอเอกสารรับรองผลการเรียน
 • แบบคำร้องขออนุญาต-ขอลาออก
 • แบบคำร้องขออนุญาต-กลับเข้าเรียนด้วยเหตุผล